Transaction Details

[ This is a BTTC Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0x8cfc09c1a9ff621bf3ddb63f32d552686984b47be44f9da4eea71d2eb7a5535a

Status:
Success

Block:
15453825 2353772 Block Confirmations

Timestamp:
56 days 9 hrs ago (Dec-07-2022 05:50:08 AM +UTC)

From:
0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21

To:
Contract 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5

Value:
0 BTT ($0.00)

Transaction Fee:
66.1518 BTT

Gas Limit:
10,000,000

Gas Used by Transaction:
220,506 (2.21%)

Gas Price:
0.0003 BTT (300,000 Gwei)

Nonce Position
113033 0

Input Data:

Simple
The contract call From 0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21 To 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 produced 16 Internal Transactions
Type Trace Address From To Value Gas Limit
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,789,544
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,628,089
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,470,204
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,749,558
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,739,920
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,583,670
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,430,909
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,708,077
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,700,408
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,544,775
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,392,621
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,668,574
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,660,905
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,505,889
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,354,343
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,629,067
Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0xdc332535823a197cf0a5e3116d319a1eea960b67
 • refPrice :691000000000
 • fastPrice :693400000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :0

1
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

2
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x9f61fff4a8a68cf4a624b16e322455307b4a5657
 • refPrice :17009919999999000000000
 • fastPrice :17005065000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :832

3
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

4
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x51d3d0bf13b34494a25f64cb80b488490df19c27
 • refPrice :1260986500000000000000
 • fastPrice :1259905000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :396

5
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

6
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x472edaeab8cc3f7ee5b26f1cf16e7bc8c99336ff
 • refPrice :53360000000000000
 • fastPrice :53368500000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :1032

7
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

8
Address
0x0000000000000000000000000000000000001010
Topics
 • 0 0x4dfe1bbbcf077ddc3e01291eea2d5c70c2b422b415d95645b9adcfd678cb1d63
 • 1 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010
 • 2 0x000000000000000000000000f5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21
 • 3 0x000000000000000000000000643d412bcc45d910f4514e2f597167d85856e08f
Data
 • 000000000000000000000000000000000000000000000003960a679cdcaf8000
 • 00000000000000000000000000000000000000000001fd10c64606a471d10000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f9fc4ee0fcde1b7f708108
 • 00000000000000000000000000000000000000000001fd0d303b9f0795218000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f9fc52770745b85c200108