Transaction Details

[ This is a BTTC Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0x7bb7b9ab9e15d9865eb18c412c033955b56b341a47b9d4be3a7c1c79ac087c6d

Status:
Success

Block:
17491038 510818 Block Confirmations

Timestamp:
12 days 4 hrs ago (Jan-25-2023 01:48:46 AM +UTC)

From:
0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21

To:
Contract 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5

Value:
0 BTT ($0.00)

Transaction Fee:
3,299.73 BTT

Gas Limit:
10,000,000

Gas Used by Transaction:
219,982 (2.2%)

Gas Price:
0.015 BTT (15,000,000 Gwei)

Nonce Position
182129 0

Input Data:

Simple
The contract call From 0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21 To 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 produced 16 Internal Transactions
Type Trace Address From To Value Gas Limit
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,789,544
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,628,089
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,470,204
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,747,234
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,737,595
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,581,381
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,428,655
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,705,780
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,698,110
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,542,513
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,390,395
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,666,280
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,658,611
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,503,631
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,352,120
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,629,583
Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0xdc332535823a197cf0a5e3116d319a1eea960b67
 • refPrice :719000000000
 • fastPrice :718400000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :37621

1
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

2
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x9f61fff4a8a68cf4a624b16e322455307b4a5657
 • refPrice :22465570000000000000000
 • fastPrice :22478780000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :30816

3
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

4
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x51d3d0bf13b34494a25f64cb80b488490df19c27
 • refPrice :1534860000000000000000
 • fastPrice :1535545000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :36624

5
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

6
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x472edaeab8cc3f7ee5b26f1cf16e7bc8c99336ff
 • refPrice :59755700000000000
 • fastPrice :59834500000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :34543

7
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

8
Address
0x0000000000000000000000000000000000001010
Topics
 • 0 0x4dfe1bbbcf077ddc3e01291eea2d5c70c2b422b415d95645b9adcfd678cb1d63
 • 1 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010
 • 2 0x000000000000000000000000f5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21
 • 3 0x000000000000000000000000e848f81560e480ee381365a3d98d1d4e5f24159a
Data
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000b2e0f3e847fbb50000
 • 00000000000000000000000000000000000000000000261920376ffbed653c00
 • 000000000000000000000000000000000000000000fbcac11f2ad5f2c5ad3b56
 • 0000000000000000000000000000000000000000000025663f4387b3f1b03c00
 • 000000000000000000000000000000000000000000fbcb74001ebe3ac1623b56