Transaction Details

[ This is a BTTC Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0x5594e02d44d3fd2f49fc64a98f5fd259b3374314a352d8e8594fc3b379363f93

Status:
Success

Block:
14949032 312965 Block Confirmations

Timestamp:
7 days 18 hrs ago (Nov-24-2022 09:17:51 PM +UTC)

From:
0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21

To:
Contract 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5

Value:
0 BTT ($0.00)

Transaction Fee:
67.6971 BTT

Gas Limit:
10,000,000

Gas Used by Transaction:
225,657 (2.26%)

Gas Price:
0.0003 BTT (300,000 Gwei)

Nonce Position
69844 0

Input Data:

Simple
The contract call From 0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21 To 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 produced 16 Internal Transactions
Type Trace Address From To Value Gas Limit
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,789,556
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,628,101
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,470,216
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,744,452
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,734,814
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,578,644
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,425,961
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,702,987
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,695,318
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,539,765
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,387,690
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,663,499
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,655,829
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,500,893
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,349,425
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,623,997
Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0xdc332535823a197cf0a5e3116d319a1eea960b67
 • refPrice :694000000000
 • fastPrice :694300000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :110422

1
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

2
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x9f61fff4a8a68cf4a624b16e322455307b4a5657
 • refPrice :16557051098000000000000
 • fastPrice :16545165000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :9624

3
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

4
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x51d3d0bf13b34494a25f64cb80b488490df19c27
 • refPrice :1196746938950000000000
 • fastPrice :1197405000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :13183

5
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

6
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x472edaeab8cc3f7ee5b26f1cf16e7bc8c99336ff
 • refPrice :53049372000000000
 • fastPrice :52988500000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :9431

7
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

8
Address
0x0000000000000000000000000000000000001010
Topics
 • 0 0x4dfe1bbbcf077ddc3e01291eea2d5c70c2b422b415d95645b9adcfd678cb1d63
 • 1 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010
 • 2 0x000000000000000000000000f5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21
 • 3 0x000000000000000000000000671e21ec4f4ce86b31bf215978e42aa7f0db8d6b
Data
 • 000000000000000000000000000000000000000000000003ab7c69c68018c000
 • 0000000000000000000000000000000000000000000463f55e0953de87fb8000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f98a43197d51774fe44ff6
 • 0000000000000000000000000000000000000000000463f1b28cea1807e2c000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f98a46c4f9bb3dcffd0ff6